ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SUZAN CILLEKENS FOTOGRAFIE

Artikel 1         Definities

1. Suzan Cillekens Fotografie, gevestigd te Leveroy, KvK-nummer 77027272, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door fotograaf in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Fotograaf is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie van de voorwaarden zal altijd aan de klant ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3         Offertes

 1.  Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2.  Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

Artikel 4         Tarieven en betalingen       

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, reis- en parkeerkosten en extra afgenomen producten of foto’s, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf, zullen apart worden gefactureerd.

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf.
 2.  Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
 3.  Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4.  Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5.  Fotograaf is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 6.  Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1.  In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Zij zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien geen gezamenlijke oplossing wordt gevonden heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren met restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 2.  Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3.  Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen. 
 4.  Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 5.  Buiten de wettelijke bedenktijd gelden, tenzij anders overeengekomen, de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering tussen 2 en 1 kalenderweek voor aanvang wordt 10% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering tussen 1 week en 48 uur is 25% van het bedrag verschuldigd; bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het bedrag in rekening gebrach Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden doorberekend aan klant.
 6.  In geval van annulering van een shoot wegens slechte weersvoorspellingen kan dit pas binnen 24 uur voorafgaand aan de shoot plaatsvinden. Wanneer de slechte weersvoorspellingen binnen 24 uur nog steeds van kracht zijn en de shoot op een buitenlocatie plaatsvindt, kan de shoot door beide partijen worden geannuleerd.
 7.  In geval fotograaf een minishootdag door omstandigheden dient te annuleren, is de actie niet geldig of inwisselbaar op een andere dag of moment. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 kalenderdag worden teruggestort.
 8.  Indien de klant niet tijdig aanwezig is op de afgesproken locatie, wordt de overschreden tijd afgetrokken van de ingeplande shoottijd.
 9.  Indien de klant de locatie van de shoot wenst te veranderen, dient dit uiterlijk 14 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot kenbaar gemaakt te worden. Mocht de fotograaf gezien de veranderde reisduur niet aan deze wijziging mee kunnen werken, kan in overleg een nieuwe datum overeen worden gekomen.

Artikel 8         Overmacht

1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen

2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 

4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.

4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Indien foto’s worden opgeslagen of een telefoon of iPad heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de foto’s. Fotograaf is hiervoor niet verantwoordelijk.

6. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.

8. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

9. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.

10. Klant is verantwoordelijk vo9or het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

11. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

12. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering wordt overgegaan, tweemaal het bedrag dat door fotograaf in rekening is gebracht.

13. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10       Auteursrecht, licentie en publicatie

 1.  De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2.  Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3.  Indien foto’s commercieel of zakelijk gebruikt wensen te worden, dient een aanvullende licentie te worden aangeschaft die te allen tijde op verzoek getoond dient te kunnen worden.
 4.  Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
 5.  Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden voor zover dit is overeengekomen.
 6.  Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7.  Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 8.  Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1.  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
  2. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

3. Indien een workshop niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar fotograaf geen invloed op uit kan oefenen is fotograaf gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
4. Wanneer een workshop staat gepland op een specifieke datum, is deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en dit vooraf met fotograaf wordt besproken.
5. Fotograaf behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
6. Er mogen enkel na expliciete toestemming van fotograaf beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt gedurende een workshop.

Artikel 12       Levering

 1.  Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2.  Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Er zullen geen bestaande elementen in de foto worden verwijderd of oneffenheden en onzuiverheden van de huid of het lichaam worden aangepast. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3.  Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via een online gallerij. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

4. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

5. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 13       Fotoalbums

 1.  Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2.  Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3.  Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 14       Cadeaubonnen

1. Een cadeaubon is tot 2 jaar na afgifte door fotograaf geldig.

2. Een cadeaubon mag worden overgedragen aan een ander. De geldigheidsdatum blijft in dit geval 2 jaar na de oorspronkelijke dag van afgifte.

3. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.

4. Indien de fotoshoot een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde.

5. Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 15       Klachten

 1.  Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf.  Fotograaf streeft ernaar de klacht binnen 14 werkdagen inhoudelijk te behandelen.
 2.  Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16       Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.